Menu

Dokumentacje geotechniczne i geologiczne

 
 

Na podstawie przeprowadzonego badania gruntu wykonujemy następujące opracowania geotechniczne i geologiczne, określające geotechniczne warunki posadowienia obiektu:

 

Opracowania zawierają stosowne informacje dla konstruktora do prawidłowego zaprojektowania posadowienia obiektu budowlanego oraz spełniają wymogi prawne określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, a także w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity z 2015 r., poz. 196). Zgodnie z obowiązującym prawem ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu jest obowiązkowe w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Rodzaj wymaganej dokumentacji zależy od kategorii geotechnicznej obiektu oraz warunków gruntowych.

 

Opracowania geotechniczne i geologiczne sporządza się na potrzeby następujących inwestycji:

 • domki jednorodzinne
 • inwestycje kubaturowe (hale przemysłowe, magazyny, biurowce, inwestycje deweloperskie)
 • infrastruktura liniowa (wodociąg, kanalizacja, gazociąg, drogi, linie kolejowe)
 • mosty, przepusty, wiadukty
 • plany zagospodarowania przestrzennego
 

Dodatkowo w ramach naszych usług oferujemy:

 
 • ekspertyzę geologiczną przy zakupie działki
 • ocenę warunków gruntowo-wodnych
 • badanie gruntu pod przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • badanie stanu wałów przeciwpowodziowych
 • badanie zagęszczenia sondą dynamiczną
 • badanie zagęszczenia płytą dynamiczną
 • badanie nośności nasypów
 • badanie warstw podbudowy drogi
 • odbiór gruntu w wykopie fundamentowym
 • nadzór i obsługę geotechniczną inwestycji
 • nadzór przy wykonywaniu pali
 • kierowanie w terenie robotami geologicznymi
 • określenie kategorii urabialności gruntu
 • określenie grup nośności gruntu
 • konsultacje geotechniczne
 • wiercenia w trudno dostępnych miejscach (zwarta zabudowa, piwnice, podziemia)
 • test perkolacyjny